Algemene voorwaarden

U kunt via de website alleen voorraadartikelen bestellen. De herroepingsrecht geldt alleen voor voorraad artikelen die online kunnen worden gekocht.  Speciaal voor u gemaakt bestellingen zoals plinten en stroken die specifiek voor u worden gemaakt kunnen niet retour.

Speciale bestellingen ( geen voorraadartikelen ) kunt u alleen in onze fysieke winkel bestellen of na een bezoek aan ons showroom achteraf per mail of telefoon bevestigen. Wel kunt u een offerte opvragen via de website voor een vrijblijvende prijsindicatie.

Bij aankopen in de fysieke winkel geldt geen herroepingsrecht van 14 dagen voor speciale bestellingen of niet voorraad artikelen. Speciale bestellingen ( tegels ) nemen wij nooit retour. Ook speciaal voor u gemaakt bestellingen zoals plinten en stroken nemen wij niet retour.

”Er is alleen sprake van een koop op afstand als de koper en de verkoper op geen enkel moment bij elkaar in de buurt zijn. Dus in het geval dat u na een bezoek aan een showroom per telefoon of mail bestelt, valt u niet onder de regels voor koop op afstand”. 

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar verkoop@rbtegels.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via Geschillen procedure.

Tevens is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op Online Dispute Resolution | European Commission. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Algemene voorwaarden webwinkel

Artikel 1 Definities

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (al dan niet op afstand) aangaat met RB Tegels.

Overeenkomst: de overeenkomst, die tot stand komt na aanvaarding van de aanbieding.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Bedenktijd: tijd waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Overeenkomst op afstand (koop op afstand ): een overeenkomst waarbij in het kader van een door RB Tegels georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Dag: kalenderdag

Materialen, producten : bouw- en afbouwmaterialen en/ of daartoe te verwerken producten.

Aanbieding: de door RB Tegels aangeboden levering van materialen.

Order: order van consument tot levering van materialen door RB Tegels.

Speciale bestellingen : Speciale bestellingen zijn producten die niet voorradig zijn en speciaal op aanvraag van de consument zijn besteld of gemaakt zoals plinten.

Kaliber: Maatvoering van materialen

Tono : Kleurnummer van materialen

Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden

2.1 Op alle verzoeken tot het uitbrengen van een offerte, tot het verstrekken van informatie of een contractvoorstel, op alle aanvragen, opdrachten, alle afspraken en alle (schriftelijke) overeenkomsten van en door RB Tegels en de consument die uitsluitend op afstand en via een of meer technieken voor communicatie op afstand, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele latere overeenkomsten tussen RB Tegels en de consument, tenzij deze ook alleen uitsluitend door communicatie op afstand wordt afgesloten. Indien de koop in de fysieke winkel of na het bezoeken van de fysieke winkel op afstand wordt afgesloten zijn deze algemene voorwaarden niet van toepassing, de algemene voorwaarden consumenten fysieke winkel zijn dan van toepassing. Deze kunt u vinden op onze website of vragen door te bellen naar 0344-745006.

‘’Er is alleen sprake van een koop op afstand als de koper en de verkoper op geen enkel moment bij elkaar in de buurt zijn. Dus in het geval dat u na een bezoek aan een showroom per mail of via de telefoon bestelt, valt u niet onder de regels voor koop op afstand’’

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Rb Tegels zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

3.1 Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren materialen en indien overeengekomen de uit te voeren werkzaamheden. De omschrijving dient voldoende gedetailleerd te zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Elk aanbod van RB Tegels aan de consument bevat in ieder geval: – de prijs inclusief belastingen; – de eventuele kosten van aflevering; – de door RB Tegels gehanteerde betalingstermijn; – de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; – het al dan niet van toepassing zijn van het retourneren; – de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; – de termijn voor aanvaarding van het aanbod.

3.2 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. In het bijzonder zij opgemerkt dat showroommodellen en monsters kunnen afwijken in kleur en maat van het uiteindelijk te leveren product.

3.3 Alle aanbiedingen van Rb Tegels zijn vrijblijvend. Rb Tegels kan haar aanbiedingen steeds herroepen, zelfs indien het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding bevat.

3.4 RB Tegels kan niet gebonden worden door mondelinge uitingen van personen die haar al dan niet onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze uitingen door de daartoe bevoegde personen van RB Tegels alsnog schriftelijk worden bevestigd.

3.5 De overeenkomst tussen RB Tegels en de consument komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument en door de schriftelijke of elektronische bevestiging van de acceptatie daarvan door RB Tegels.

3.6 Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn ofwel af magazijn, ofwel franco werk ongelost conform de aan de consument verstrekte prijslijst of aanbieding van RB Tegels. Het aanbod geeft inzicht in de prijs en de wijze waarop de totaalprijs tot stand is gekomen.

4.2 Prijzen gelden per aantal, per meter dan wel per pallet of andere eenheid en zijn inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

4.3 Indien na de datum van de aanbieding, ook indien RB Tegels een bindend aanbod heeft gedaan, en voor de levering één of meer van de kostenfactoren een wijziging ondergaat, is RB Tegels gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. De consument heeft, in geval van een prijsverhoging, het recht de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 5 Herroepingsrecht

5.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende de bedenktijd van 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de RB Tegels bekend gemaakte vertegenwoordiger.

5.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan RB Tegels retourneren, conform de door RB Tegels verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, schriftelijk kenbaar te maken aan de RB Tegels. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient hij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

5.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan RB Tegels heeft teruggezonden, is de koop een feit.

5.5 Het herroepingsrecht van de consument kan door RB Tegels bij het door haar gedane aanbod worden uitgesloten indien het gaat om producten die: – tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; – duidelijk persoonlijk van aard zijn; – die naar hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 6 Kosten in geval van herroeping ;

6.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

6.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal RB Tegels dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door RB Tegels of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 7 Levertijden, levering en risico

7.1 De tussen RB Tegels en consument overeengekomen levertijden worden door RB Tegels zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. RB Tegels spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren.

7.2 De consument heeft geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet van RB Tegels.

7.3 De consument kan de overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens overschrijding van de levertijd of de ontvangst en/of de betaling van de producten weigeren.

7.4 De aflevering geschiedt af-magazijn of franco werk ongelost, conform de aan de consument verstrekte prijslijst of aanbieding van RB Tegels en hetgeen is overeengekomen.

7.5 Bij aflevering af-magazijn worden de materialen geacht door RB Tegels te zijn geleverd en door de consument te zijn aanvaard zodra deze in of op de vervoermiddelen zijn geladen.

7.6 Bij aflevering franco werk ongelost worden de materialen geacht door RB Tegels te zijn geleverd en door de consument te zijn aanvaard zodra deze ter plaatse zijn aangevoerd.

7.7 De consument stelt RB Tegels in de gelegenheid de producten af te leveren en zorg er voor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar is. Indien de aflevering van de producten door omstandigheden die aan de consument kunnen worden toegerekend wordt verhinderd of vertraagd, dient de consument de overeengekomen prijs, eventueel vermeerderd met de schade die RB Tegels door de vertraging lijdt, te vergoeden.

7.8 Indien niet franco werk ongelost wordt afgeleverd, is RB Tegels niet aansprakelijk voor de keuze van de vervoerder, noch voor de keuze van het vervoermiddel, noch voor de voorwaarden en risico’s die op het vervoer van toepassing zijn.

7.9 Bij aflevering franco werk ongelost behoeft RB Tegels de materialen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar/bevaarbaar en veilig gemaakt terrein kan komen, dit ter beoordeling van RB Tegels of de door hem in geschakelde hulppersonen. Consument is verplicht de materialen aldaar in ontvangst te nemen. De producten worden niet naar binnen getild en enkel zover als de pompwagen kan komen.

7.10 RB Tegels is gerechtigd de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

7.11 De consument zal, indien in de overeenkomst geen afnametijdstip is bepaald, in ieder geval afnemen binnen 3 maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Dit is een fatale termijn.

7.12 In afwijking op hetgeen is bepaald in artikel 7.11, kan de consument met RB Tegels overeenkomen dat de bestelling na de periode van 3 maanden wordt afgenomen, mits de consument voorafgaand tenminste 50% van het factuurbedrag voldoet.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 RB Tegels behoudt zich het eigendom voor van alle door RB Tegels aan de consument geleverde goederen totdat RB Tegels volledige betaling heeft ontvangen van al hetgeen zij uit hoofde van de overeenkomst van de consument te vorderen heeft. Hier onder wordt mede begrepen eventuele schade, kosten en rente.

8.2 Het is de consument niet toegestaan de door RB Tegels geleverde goederen te verpanden of aan een derde enig recht daar op te verlenen zolang het eigendom niet op de consument is overgegaan.

Artikel 9 Goedkeuring en reclame

9.1 De consument is gehouden om toe te leveren materialen vóór de verwerking ervan onmiddellijk bij aankomst op de plaats van (af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid (fabricaat, type, kleur, kaliber, tono ( kleurnummer ), vlakheid, maatvastheid en in het bijzonder op de aanwezigheid van gebreken, haarscheuren en/of krassen . Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid materialen en/of hoedanigheid dient binnen 24 uur na aflevering door consument schriftelijk aan RB Tegels te worden gemeld, waarbij de consument aan RB Tegels foto’s van de materialen die niet voldoen alsmede het verpakkingsmateriaal dient toe te zenden. Beschadigde dozen en breuktegels dienen bewaart te worden om te ruilen voor nieuwe producten. Indien u van een beschadigde tegel nog minimaal 50% kan gebruiken, dan wordt deze tegel niet gezien als breuk. U kunt de tegel dan namelijk gebruiken als snijverlies.

9.2 De consument is gehouden de materialen vóór verwerking te controleren op fabricaat, type, kleur, kaliber, tono ( kleurnummer ), vlakheid, maatvastheid en in het bijzonder op de aanwezigheid van gebreken, haarscheuren en/of krassen. Reclamaties op verwerkt materiaal worden niet in behandeling genomen.

9.3 De consument dient vóór verwerking de gebruiksaanwijzing op de verpakking van de materialen aandachtig te lezen. Indien deze ontbreekt of men de tekst niet begrijpt of kan lezen dient de consument voor verwerking de gebruiksaanwijzing en of informatie op te vragen aan RB Tegels.

9.4 De consument is gehouden de materialen zodanig te gebruiken zoals op de gebruiksaanwijzing van de verpakking staat vermeld. Indien de gebruiksaanwijzing(en) niet wordt opgevolgd vervalt per direct de garantie en recht op reclamatie.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van RB Tegels, als in deze voorwaarden bedoeld, als ook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde, dan wel herlevering van soortgelijke materialen, zulks ter keuze van RB Tegels en voor zover RB Tegels in staat is om soortgelijke zaken te leveren. Gevolgschade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

10.2 RB Tegels is gerechtigd, maar is daartoe niet verplicht, alle aan de consument toerekenbare schade direct en voor rekening en risico van de consument te vergoeden en/of te herstellen.

10.3 RB Tegels is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verwerkingskosten, sloopkosten, reparatiekosten en dergelijke.

10.4 RB Tegels is nimmer aansprakelijk voor schade door nalevering en/of vervanging indien de geleverde materialen niet meer in hetzelfde Kaliber en/of tono ( kleurnummer) leverbaar is bij RB tegels, fabrikant en/of toeleverancier. Kaliber en tono ( kleurnummer) van tegels kunnen per levering afwijken , omdat de materialen per productie kunnen afwijken in kleur en maatvoering.

10.5 RB Tegels kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten m.b.t. het opmeten en berekenen van plattegronden.

Artikel 11 Garantie

11.1 Na aflevering van de producten staat RB Tegels gedurende een periode van 6 maanden in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten, met uitzondering van de hoogglans en gepolijste tegels. De beoordeling van de garantieaanspraak ligt bij RB Tegels. Als blijkt dat er sprake is van een ondeugdelijk product, heeft RB Tegels het recht het product terug te nemen waarna zij: – het product herstelt, waarbij eventuele montage en demontage van het product niet voor rekening van RB Tegels komt; – het product vervangt voor gelijk en indien niet langer leverbaar een soortgelijk product; – het product crediteert.

11.2 Consument kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van RB Tegels heeft voldaan.

11.3 Geen garantie wordt gegeven indien: – de producten niet van RB Tegels maar van een derde afkomstig zijn; – de producten hoogglans of gepolijste tegels betreffen; – de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, schade door gebruik, onoordeelkundig gebruik en/of niet of niet juist uitgevoerd onderhoud; – de installatie, montage, wijziging of reparatie door de consument of derden (reeds) is uitgevoerd.

Artikel 12 Einde overeenkomst

12.1 RB Tegels kan de overeenkomst met de consument eenzijdig ontbinden: – indien de tekortkoming in de nakoming door de consument van een op hem rustende verplichting een wezenlijke tekortkoming vormt, hetgeen onder meer het geval is indien de consument niet tijdig de prijs betaalt of ter zake de materialen niet of niet tijdig in ontvangst neemt; – in geval de consument failliet verklaard wordt, dan wel hem surséance van betaling wordt verleend of door consument wordt verzocht om toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen;

12.2 Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van een der afleveringen door RB Tegels aan de consument, RB Tegels een gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van de toekomstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden, kan RB Tegels, mits binnen een redelijke termijn, de overeenkomst voor de toekomst ontbonden verklaren.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Nederlands recht is van toepassing.

13.2 Eventuele geschillen tussen RB Tegels en de consument zullen worden beslecht door de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

Algemene voorwaarden consumenten fysieke winkel

Artikel 1 Definities

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (al dan niet op afstand) aangaat met RB Tegels.

Overeenkomst: de overeenkomst, die tot stand komt na aanvaarding van de aanbieding.

Dag: kalenderdag

Materialen, producten : bouw- en afbouwmaterialen en/ of daartoe te verwerken producten.

Aanbieding: de door RB Tegels aangeboden levering van materialen.

Order: order van consument tot levering van materialen door RB Tegels.

Speciale bestellingen : Speciale bestellingen zijn producten die niet voorradig zijn en speciaal op aanvraag van de consument zijn besteld.

Kaliber: Maatvoering van materialen

Tono : Kleurnummer van materialen

Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden

2.1 Op alle verzoeken tot het uitbrengen van een offerte, tot het verstrekken van informatie of een contractvoorstel, op alle aanvragen, transacties, opdrachten, alle (mondelinge) afspraken en alle (schriftelijke) overeenkomsten van en door RB Tegels en de consument, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele latere overeenkomsten tussen RB Tegels en de consument, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.

Artikel 3 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

3.1 Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren materialen en indien overeengekomen de uit te voeren werkzaamheden. De omschrijving dient voldoende gedetailleerd te zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Elk aanbod van RB Tegels aan de consument bevat in ieder geval: – de prijs inclusief belastingen; – de eventuele kosten van aflevering; – de door RB Tegels gehanteerde betalingstermijn; – de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; – het al dan niet van toepassing zijn van het retourneren; – de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; – de termijn voor aanvaarding van het aanbod.

3.2 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. In het bijzonder zij opgemerkt dat showroommodellen en monsters kunnen afwijken in kleur en maat van het uiteindelijk te leveren product.

3.3 Alle aanbiedingen van Rb Tegels zijn vrijblijvend. Rb Tegels kan haar aanbiedingen steeds herroepen, zelfs indien het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding bevat.

3.4 RB Tegels kan niet gebonden worden door mondelinge uitingen van personen die haar al dan niet onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze uitingen door de daartoe bevoegde personen van RB Tegels alsnog schriftelijk worden bevestigd.

3.5 De overeenkomst tussen RB Tegels en de consument komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument en door de schriftelijke of elektronische bevestiging van de acceptatie daarvan door RB Tegels.

3.6 Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn ofwel af magazijn, ofwel franco werk ongelost conform de aan de consument verstrekte prijslijst of aanbieding van RB Tegels. Het aanbod geeft inzicht in de prijs en de wijze waarop de totaalprijs tot stand is gekomen.

4.2 Prijzen gelden per aantal, per meter dan wel per pallet of andere eenheid en zijn inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

4.3 Indien na de datum van de aanbieding, ook indien RB Tegels een bindend aanbod heeft gedaan, en voor de levering één of meer van de kostenfactoren een wijziging ondergaat, is RB Tegels gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. De consument heeft, in geval van een prijsverhoging, het recht de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 5 Retourneren

5.1 Voorraad producten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd. Speciale bestellingen nemen wij niet retour. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal RB Tegels dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourneren, terugbetalen.

5.2 Speciale bestellingen nemen wij niet retour ; Speciale bestellingen zijn producten die niet voorradig zijn en speciaal op aanvraag van de klant zijn besteld en/ of gefabriceerd.

5.3 Eventuele kosten voor retourzending zijn voor rekening van de consument.

5.4 RB tegels stelt zich niet verantwoordelijk voor het terughalen van retourzendingen.

5.5 Tijdens het retourneren van voorraad producten zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan RB Tegels retourneren, conform de door RB Tegels verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.6 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn retourrecht voor voorraad producten is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, schriftelijk kenbaar te
maken aan de RB Tegels. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient hij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

5.7 Indien de klant na afloop van de in lid 1 en 6 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn retourrecht resp. het product niet aan RB Tegels heeft teruggezonden, is de koop een feit.

5.8 Het retourrecht van de consument kan door RB Tegels bij het door haar gedane aanbod worden uitgesloten indien het gaat om speciale bestellingen (Speciale bestellingen zijn producten die niet voorradig zijn en speciaal op aanvraag van de klant zijn besteld ).

Artikel 6 Levertijden, levering en risico

6.1 De tussen RB Tegels en consument overeengekomen levertijden worden door RB Tegels zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. RB Tegels spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren.

6.2 De consument heeft geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet van RB Tegels.

6.3 De consument kan de overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens overschrijding van de levertijd of de ontvangst en/of de betaling van de producten weigeren.

6.4 De aflevering geschiedt af-magazijn of franco werk ongelost, conform de aan de consument verstrekte prijslijst of aanbieding van RB Tegels en hetgeen is overeengekomen.

6.5 Bij aflevering af-magazijn worden de materialen geacht door RB Tegels te zijn geleverd en door de consument te zijn aanvaard zodra deze in of op de vervoermiddelen zijn geladen.

6.6 Bij aflevering franco werk ongelost worden de materialen geacht door RB Tegels te zijn geleverd en door de consument te zijn aanvaard zodra deze ter plaatse zijn aangevoerd.

6.7 De consument stelt RB Tegels in de gelegenheid de producten af te leveren en zorg er voor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar is. Indien de aflevering van de producten door omstandigheden die aan de consument kunnen worden toegerekend wordt verhinderd of vertraagd, dient de consument de overeengekomen prijs, eventueel vermeerderd met de schade die RB Tegels door de vertraging lijdt, te vergoeden.

6.8 Indien niet franco werk ongelost wordt afgeleverd, is RB Tegels niet aansprakelijk voor de keuze van de vervoerder, noch voor de keuze van het vervoermiddel, noch voor de voorwaarden en risico’s die op het vervoer van toepassing zijn.

6.9 Bij aflevering franco werk ongelost behoeft RB Tegels de materialen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar/bevaarbaar en veilig gemaakt terrein kan komen, dit ter beoordeling van RB Tegels of de door hem in geschakelde hulppersonen. Consument
is verplicht de materialen aldaar in ontvangst te nemen. De producten worden niet naar binnen getild en enkel zover als de pompwagen kan komen.

6.10 RB Tegels is gerechtigd de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

6.11 De consument zal, indien in de overeenkomst geen afnametijdstip is bepaald, in ieder geval afnemen binnen 3 maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Dit is een fatale termijn.

6.12 In afwijking op hetgeen is bepaald in artikel 6.11, kan de consument met RB Tegels overeenkomen dat de bestelling na de periode van 3 maanden wordt afgenomen, mits de consument voorafgaand tenminste 50% van het factuurbedrag voldoet.

Artikel 7 Annulering

7.1 Bij annulering houdt RB Tegels het recht op de aanbetaling van 10% te houden voor de gemaakte kosten. Indien de order bestaat uit speciale bestellingen behoudt RB tegels het recht op een schade vergoeding voor de gemaakte kosten en of gederfde winst van 30% op het aankoop bedrag van de speciale bestelling(en).

7.2 RB tegels heeft het recht om de dat voor het geval de overeenkomst wordt beëindigd anders dan op grond van het feit dat de klant in de nakoming van haar verbintenis is tekortgeschoten, de klant verplicht een geldsom te betalen, behoudens voor zover het betreft een redelijke vergoeding voor RB tegels geleden verlies of gederfde winst.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 RB Tegels behoudt zich het eigendom voor van alle door RB Tegels aan de consument geleverde goederen totdat RB Tegels volledige betaling heeft ontvangen van al hetgeen zij uit hoofde van de overeenkomst van de consument te vorderen heeft. Hier onder wordt mede begrepen eventuele schade, kosten en rente.

8.2 Het is de consument niet toegestaan de door RB Tegels geleverde goederen te verpanden of aan een derde enig recht daar op te verlenen zolang het eigendom niet op de consument is overgegaan.

Artikel 9 Goedkeuring en reclame

9.1 De consument is gehouden om toe te leveren materialen vóór de verwerking ervan onmiddellijk bij aankomst op de plaats van (af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid (fabricaat, type, kleur, kaliber, tono ( kleurnummer ), vlakheid, maatvastheid en in het bijzonder op de aanwezigheid van gebreken, haarscheuren en/of krassen . Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid materialen en/of hoedanigheid dient binnen 24 uur na aflevering door consument schriftelijk aan RB Tegels te worden gemeld, waarbij de consument aan RB Tegels foto’s van de materialen die niet voldoen alsmede het verpakkingsmateriaal dient toe te zenden. Beschadigde dozen en breuktegels dienen bewaart te worden om te ruilen voor nieuwe producten. Indien u van een beschadigde tegel nog minimaal 50% kan gebruiken, dan wordt deze tegel niet gezien als breuk. U kunt de tegel dan namelijk gebruiken als snijverlies.

9.2 De consument is gehouden de materialen vóór verwerking te controleren op fabricaat, type, kleur, kaliber, tono ( kleurnummer ), vlakheid, maatvastheid en in het bijzonder op de aanwezigheid
van gebreken, haarscheuren en/of krassen. Reclamaties op verwerkt materiaal worden niet in behandeling genomen.

9.3 De consument dient vóór verwerking de gebruiksaanwijzing op de verpakking van de materialen aandachtig te lezen. Indien deze ontbreekt of men de tekst niet begrijpt of kan lezen dient de consument voor verwerking de gebruiksaanwijzing en of informatie op te vragen aan RB Tegels.

9.4 De consument is gehouden de materialen zodanig te gebruiken zoals op de gebruiksaanwijzing van de verpakking staat vermeld. Indien de gebruiksaanwijzing(en) niet wordt opgevolgd vervalt per direct de garantie en recht op reclamatie.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van RB Tegels, als in deze voorwaarden bedoeld, als ook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde, dan wel herlevering van soortgelijke materialen, zulks ter keuze van RB Tegels en voor zover RB Tegels in staat is om soortgelijke zaken te leveren. Gevolgschade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

10.2 RB Tegels is gerechtigd, maar is daartoe niet verplicht, alle aan de consument toerekenbare schade direct en voor rekening en risico van de consument te vergoeden en/of te herstellen.

10.3 RB Tegels is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verwerkingskosten, sloopkosten, reparatiekosten en dergelijke.

10.4 RB Tegels is nimmer aansprakelijk voor schade door nalevering en/of vervanging indien de geleverde materialen niet meer in hetzelfde Kaliber en/of tono ( kleurnummer) leverbaar is bij RB tegels, fabrikant en/of toeleverancier. Kaliber en tono ( kleurnummer) van tegels kunnen per levering afwijken , omdat de materialen per productie kunnen afwijken in kleur en maatvoering.

10.5 RB Tegels kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten m.b.t. het opmeten en berekenen van plattegronden.

Artikel 11 Garantie

11.1 Na aflevering van de producten staat RB Tegels gedurende een periode van 6 maanden in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten, met uitzondering van de hoogglans en gepolijste tegels. De beoordeling van de garantieaanspraak ligt bij RB Tegels. Als blijkt dat er sprake is van een ondeugdelijk product, heeft RB Tegels het recht het product terug te nemen waarna zij: – het product herstelt, waarbij eventuele montage en demontage van het product niet voor rekening van RB Tegels komt; – het product vervangt voor gelijk en indien niet langer leverbaar een soortgelijk product; – het product crediteert.

11.2 Consument kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van RB Tegels heeft voldaan.

11.3 Geen garantie wordt gegeven indien: – de producten niet van RB Tegels maar van een derde afkomstig zijn; – de producten hoogglans of gepolijste tegels betreffen; – de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, schade door gebruik, onoordeelkundig gebruik en/of niet of niet juist uitgevoerd onderhoud; – de installatie, montage, wijziging of reparatie door de consument of derden (reeds) is uitgevoerd.

Artikel 12 Einde overeenkomst

12.1 RB Tegels kan de overeenkomst met de consument eenzijdig ontbinden: – indien de tekortkoming in de nakoming door de consument van een op hem rustende verplichting een wezenlijke tekortkoming vormt, hetgeen onder meer het geval is indien de consument niet tijdig de prijs betaalt of ter zake de materialen niet of niet tijdig in ontvangst neemt; – in geval de consument failliet verklaard wordt, dan wel hem surséance van betaling wordt verleend of door consument wordt verzocht om toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen;

12.2 Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van een der afleveringen door RB Tegels aan de consument, RB Tegels een gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van de toekomstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden, kan RB Tegels, mits binnen een redelijke termijn, de overeenkomst voor de toekomst ontbonden verklaren.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Nederlands recht is van toepassing.

13.2 Eventuele geschillen tussen RB Tegels en de consument zullen worden beslecht door de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.